Police Station wise Arms Licencies upto June-04.

Police Station

No. of Arms Licencies

1. Ataria

133

2. Biswan

1077

3. Hargaon

2033

4. Imalia

412

5. Kamlapur

1087

6. Khairabad

880

7. Kotwali (Sadar)

3729

8. Laharpur

1283

9. Machhrehta

300

10. Mahmoodabad

1114

11. Maholi

1961

12. Manpur

171

13. Mishrikh

1579

14. Pisawan

896

15. Rampur Kalan

270

16. Ramkot

959

17. Rampur Mathura

317

18. Reusa

240

19. Sadarpur

748

20. Sidhauli

943

21. Sakran

280

22. Sandhna

1244

23. Talgaon

1439

24. Tambaur

854

25. Thangaon

384